MENIU
STATUT ASOCIATIA STUDENTILOR în INGINERIE ECONOMICA şi MANAGEMENT 1. DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, CARACTERUL ŞI DURATA ASOCIATIEI Art.1 Denumirea asociatiei este ASOCIATIA STUDENTILOR în INGINERIE ECONOMICA şi MANAGEMENT din BUCUREŞTI, care în continuare va fi numita şi A.S.I.E.M Bucureşti. Art.1.1 A.S.I.E.M - Bucureşti se constituie în România, pe baza liberului consimtamânt al membrilor fondatori în baza prevederilor Ordonantei Guvernului României nr. 26 din 31.01.2000 şi a Ordonantei nr. 37/2003 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii şi fundatii, ca persoana juridica româna de drept privat. Art.1.2 A.S.I.E.M Bucureşti este o componenta a societatii civile, organizatie independenta, neguvernamentala, cu caracter apolitic, fara scop lucrativ, nonprofit, conform actului de vointa expres manifestat în actul constitutiv, de catre membrii fondatori. Ea are caracter ştiintific, social, cultural, sportiv şi umanitar şi îşi va desfaşura activitatea în domeniul Inginerie Economica şi Management din centru universitar Bucureşti. Art.2 Sediul asociaiei este în Bucureşti, sector 1, Strada Polizu nr. 1-7. Asociatia va putea înfiina filiale în tara şi în strintate. A.S.I.E.M Bucureşti se poate afilia pentru realizarea scopurilor sale la sau cu organizaii, asociaii, fundaii, federaii existente în ar şi strintate. Asociaia îşi va putea schimba sediul prin hotrârea Consiliului director al Asociaiei, cu respectarea prevederilor art. 21 aliniat (3) şi art. 33 din OG nr. 26/31.01.2000. Art.2.1 A.S.I.E.M Bucureşti are sigiliu şi sigla proprie, ştampila şi un Regulament de ordine interioara. Art.3 Prezenta asociatie se înfiinteaza pe o durata nedeterminata. 2. SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL ASOCIATIEI Art.4 Scopul asociatiei este de a: a)reprezenta interesele studentilor din domeniul Inginerie Economica şi Management din centrul universitar Bucureşti; b)oferi o educatie complementara celei academice; c)promova legalitatea şi democratia; d)promova principiile competentei şi valorii. Art.5 Obiectivele asociatiei sunt: a)reprezentarea intereselor studentilor din domeniul Inginerie Economica şi Management în ceea ce priveşte acordarea unei baze de studiu largite şi accesul la fonduri marite din partea universitatii; b)participarea la conducerea facultatilor prin reprezentanti în Consiliul Facultatiii; c)organizarea de concursuri studenteşti în domeniul ingineriei şi economiei; d)participarea la licitatii publice pentru contractarea şi realizarea de proiecte care sa atraga fonduri pentru A.S.I.E.M - Bucureşti; e)organizarea de întâlniri pentru membrii asociatiei cu scopuri recreative, organizarea de baluri, revelioane, carnavaluri etc; f)organizarea de tabere şi excursii; g)organizarea de manifestari culturale, simpozioane, festivaluri, schimburi de experienta; h)publicarea unor materiale scrise sau sub forma electronica, periodice sau neperiodice; i)organizarea de competitii sportive; j)acordarea de burse din partea companiilor şi fundatiilor interesate, pentru studentii merituoşi; k)organizarea de cursuri de pregatire sau de initiere în anumite domenii; l)colaborarea cu organizatii nationale şi internationale din domeniul Inginerie Economice şi Management; m)organizarea de actiuni caritabile şi de voluntariat; n)organizarea de târguri de locuri de munca; o)organizarea de târguri de carte; p)organizarea de cursuri de vara cu participare nationala şi internationala; q)schimburi studenteşti internationale; r)alte activitati licite. În activitatea sa A.S.I.E.M Bucureşti va promova valorile civice, ale democratiei, statului de drept precum şi respectarea ordinii publice. 3. PATRIMONIUL ASOCIATIEI Art.6 Totalitatea bunurilor mobile şi imobile necesare desfaşurarii activitatilor din prezentul statut constituie patrimoniul asociatiei. Art.6.1 Patrimoniul social initial de fondare, constituit exclusiv din aportul membrilor fondatori ai asociatiei este de ... lei şi se compune din aport în numerar, în valoare de ... lei. Art.6.2 Patrimoniul social astfel constituit, cel în numerar, se va varsa în banca, pâna azi, data autentificarii prezentului înscris. Art.6.3 Patrimoniul A.S.I.E.M Bucureşti, prin Hotarârea Adunarii Generale, se va putea majora, în functie de dezvoltarea programelor mentionate la scopul şi obiectivele asociatiei şi prin sponsorizari din tara şi strainatate, conform legilor române, respectiv straine în vigoare. Art.6.4 Cuantumul taxei de înscriere şi al cotizatiei membrilor se va stabili la prima Adunare Generala a A.S.I.E.M Bucureşti. Art.6.5 Mijloacele financiare şi materiale A.S.I.E.M Bucureşti pot proveni din: a)taxa de înscriere şi cotizatiile membrilor; b)dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în conditii legale; c)venituri realizate din activitati economice directe; d)donatii, sponsorizari sau legate; e)resurse obtinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale; f)alte venituri dobândite pe cale legala, de la persoane fizice sau juridice din tara sau strainatate (asociatii, fundatii, institutii, organisme, organizatii etc.). Art.7. Fondurile asociatiei se vor pastra în cont bancar. Operatiunile de depunere sau ridicare a banilor se vor face cu respectarea normelor financiare în vigoare. 4. MEMBRII ASOCIATIEI Art.8. A.S.I.E.M Bucureşti este formata din totalitatea membrilor sai, membri ce pot avea calitatea de: - membrii fondatori; - membrii activi; - membrii sustinatori; - membrii de onoare; Art.8.1 Drepturile tuturor membrilor A.S.I.E.M Bucureşti sunt: -sa-şi exprime liber opiniile; -sa participe la toate activitatile asociatiei; -sa-şi exprime opinia şi sa contribuie cu propuneri şi actiuni concrete la activitatile desfaşurate; -sa utilizeze mijloacele materiale de informare şi documentare ale asociatiei; -au dreptul sa aleaga şi sa fie aleşi într-o functie de conducere a A.S.I.E.M. Art.8.2 Membrii A.S.I.E.M Bucureşti au obligatiile: -sa respecte prevederile Statutului şi hotarîrile conducerii asociatiei; -sa sprijine asociatia în realizarea scopului şi obiectivului de activitate şi sa actioneze pentru creşterea prestigiului acesteia; -sa nu desfaşoare activitati politice în cadrul asociatiei; -sa nu întreprinda actiuni care prin natura lor pot leza scopurile sau interesele asociatiei: - în cazul alegerii şi numirii în conducerea asociatiei şi asumarii acestei responsabilitati sa participe în mod regulat la întruniriile organului de conducere respectiv şi sa îndeplineasca sarcinile functiei de conducere pe care o detine. Art.8.3 Cu exceptia situatiilor expres prevazute în prezentul Statut, membrii fondatori şi membrii activi, au drepturi şi obligatii egale. Art.8.4 Membrii sustinatori şi membrii de onoare au drepturile recunoscute membrilor asociatiei, numai daca aceasta rezulta în mod expres din prevederile prezentului Statut. Drepturile şi obligatiile membrilor asociatiei, ale membrilor sustinatori şi onorifici se exercita sau se executa de regula în nume personal. Art.8.5 Membrii fondatori sunt acele persoane care prin aportul initial au pus bazele asociatiei. Art.8.6 Membrii activi sunt acei membrii care: au platit cotizatia lunara, participa la activitatiile asociatiei şi au drept de vot în adunarea generala. Art.8.7 Membrii sustinatori sunt acei membrii care: au depus cererea de adeziune la asociatie dar nu au drept de vot şi nici obligatia de a plati cotizatia lunara. Art.8.9 Membrii de onoare sunt acele persoane care au adus o contributie deosebita la dezvoltarea asociatiei sau care prin activitatea depusa de-a lungul timpului au contribuit la binele studentilor din domeniul Inginerie Economica şi Management din centrul universitar Bucureşti. Calitatea de membru onorific se dobândeşte de la data acordarii de catre Consiliul Director, hotarârea acestuia fiind supusa ratificarii în proxima Adunare generala. Votul negativ al Adunarii generale atrage înlaturarea cu caracter retroactiv a calitatii de membru onorific. În toate cazurile, hotarârea Adunarii generale este definitiva. Daca Adunarea generala nu a confirmat calitatea de membru onorific, o noua procedura de acordare a acesteia poate fi desfaşurata în privinta aceleiaşi persoane nu mai devreme de un an de la data hotarârii negative a Adunarii generale. Art.9 Dobândirea şi pierderea calitatii de membru Art.9.1 Poate deveni membru al asociatiei orice student, masterand sau doctorand (în limita termenului legal de finalizare a doctoratului) în domeniul Inginerie Economica şi Management din centrul universitar Bucureşti, fara deosebire de nationalitate, sex, apartenenta politica şi religioasa precum şi firme interesate în implicarea în proiectele asociatiei care: - depune o cerere tip şi nu este membru al altei organizatii cu scopuri contrare A.S.I.E.M - Bucureşti; - nu a adus prejudicii imaginii universitatii; - prin profilul sau etic şi moral întruneşte cerintele impuse de obiectivele A.S.I.E.M - Bucureşti; - nu desfaşoara activitati sau participa la actiuni care compromit sau aduc prejudicii morale A.S.I.E.M - Bucureşti. Cererea de înscriere se adreseaza Consiliului Director care o aproba sau o respinge. Art.9.2 Calitatea de membru fondator, membru activ, membru sustinator şi membru onorific al A.S.I.E.M - Bucureşti se pierde prin: - cerere de retragere; - excludere; - radiere; - deces. Cererea de retragere se adreseaza Consiliului Director care o aproba sau o respinge. Excluderea se opereaza în cazurile în care se produc şi se dovedesc fapte şi activitati care nu concorda cu normele etice şi morale precum şi cu prevederile prezentului statut. Excluderea se hotaraşte de catre Consiliul Director cu majoritate simpla de voturi, aducându-se în scris la cunoştinta membrului în cauza în termen de 7 (şapte) zile calendaristice de la luarea deciziei. Radierea se opereaza în cazul inactivitatii prelungite şi nemotivate. Neplata cotizatiei de catre membri activi pe o perioada mai mare de un an îi decade din drepturi, aceştia devenind automat membrii sustinatori. 5. ORGANIZAREA ASOCIATIEI Art.10 Organele de conducere ale A.S.I.E.M - Bucureşti sunt în acord cu Ordonantei Guvernului României nr. 26 din 31.01.2000 şi a Ordonantei nr. 37/2003 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 26/2000: Adunarea Generala, Consiliul Director şi Comisia de Cenzori. Art.11 Adunarea Generala este organul suprem de conducere şi se compune din toti membrii asociatiei. Adunarea generala, se convoaca cel putin o data pe an, în sesiune ordinara şi ori de câte ori este nevoie în sesiune extraordinara. Convocarea se face în scris (inclusiv prin mijloace electronice) şi individual, cu cel putin (7) şapte zile înainte de data fixata, comunicându-se totodata data şi locul desfasurarii, precum şi ordinea de zi propusa pentru şedinta. Materialele supuse dezbaterii se pun la dispozitie membrilor la sediul A.S.I.E.M Bucureşti. Art.11.1 Nu este necesara convocarea în scris atunci când data proximei Adunari generale a fost decisa şi comunicata celor prezenti la Adunarea generala imediat anterioara, daca, între timp, respectiva data nu se modifica. Art.11.2 Adunarea generala este statutar constituita când este întrunit un cvorum de cel putin jumatate plus unu dintre membrii sai. Daca la prima convocare realizata în concordanta cu dispozitiile Statutului nu se întruneşte cvorumul statutar, se va proceda la o noua convocare pentru o data ulterioara dar nu mai devreme de (2) doua zile şi nici mai târziu de (10) zece zile calculate de la data de la care s-a facut prima convocare. Adunarea generala convocata în aceste conditii functioneaza valabil indiferent de numarul celor prezenti. Art.11.3 Daca nu se prevede altfel prin prezentul Statut, Adunarea generala adopta hotarâri cu votul exprimat de jumatate plus unu dintre membrii fondatori şi membrii activi prezenti. Fiecare membru fondator sau membru activ are dreptul la un vot. Alegerea organelor de conducere ale A.S.I.E.M Bucureşti şi excluderea unui membru se decid prin vot. Art.11.4 Votul membrilor asociatiei este personal şi poate fi deschis sau secret. Consiliul Director stabileşte la propunerea preşedintelui ce modalitate de vot se va folosi. Art.11.5 Membrii sustinatori şi membrii onorofici pot participa la Adunarea generala, dar nu au drept de vot. Ei sunt convocati dupa aceeaşi procedura ca şi membrii fondatori şi membrii activi, fara însa ca eventualele iregularitati de convocare sa poata atrage nevalabilitatea Adunarii generale. Art.11.6 Adunarea generala se convoaca şi se conduce de preşedintele asociatiei sau unul din mandatatii acestuia, care sunt unul dintre vicepreşedinti sau secretarul executiv. Art.11.7 În cazul în care numarul mare al membrilor sau alte considerente fac dificila organizarea întrunirii Adunarii generale, la propunerea Comitetului director se vor adopta alte forme care sa permita adoptarea democratica a deciziilor în spiritul prezentului statut: votul pe sectii şi filiale, întrunirea delegatilor mandatati, votul prin corespondenta poştala sau electronica. Art.12 Atributiile Adunarii Generale sunt: a)stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociatiei; b)aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilantului contabil; c)alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director; d)alegerea şi revocarea cenzorului sau dupa caz a membrilor Comisiei de Cenzori; e)înfiintarea de filiale; f)modificarea actului constitutiv şi a statutului; g)dizolvarea şi lichidarea asociatiei, precum şi stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare; h)alege şi revoca membrii Comisiei de Cenzori; i)aproba regulamentul de ordine interioara; j)ia decizii în cazuri exceptionale; Art.12.1 Toate celelalte atributii şi modul de lucru al Adunarii Generale sunt specificate de regulamentul de ordine interioara. Art.12.2 Dezbaterile din şedintele Adunarii Generale se consemneaza într-un dosar cu procese verbale întocmit de secretar, semnat de preşedinte şi contrasemnat de ceilalti membrii ai Consiliului Director. Art.13 Consiliul Director este organul executiv al asociatiei şi asigura punerea în executare a hotarârilor Adunarii Generale. Consiliul Director, se alege în proportie de minim 75% din rândul membrilor fondatori. Atributiile Consiliului Director sunt: a)prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociatiei; b)încheie acte juridice în numele şi pe seama asociatiei; c)aproba organigrama şi politica de personal a asociatiei; d)îndeplineşte orice alte atributii stabilite de statut sau de Adunarea Generala. Art.13.1 Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu functii executive. Art.13.2 Consiliul Director este format din: - 1 (un) preşedinte - 7 (şapte) vicepreşedinti - 1 (un) secretar - 1 (un) trezorier - 3 (trei) consilieri Art.13.3 Toate celelalte atributii ale Consiliului Director şi ale membrilor sai, precum şi modul de lucru sunt trecute în Regulamentul de ordine interioara. Art.13.4 Consiliul director se întruneşte de regula lunar sau ori de câte ori este nevoie. Hotarârile sale se iau în conditii legale, în prezenta a cel putin 1/2 din numarul membrilor sai, prezenta preşedintelui sau a mandatatilor acestuia fiind însa obligatorie.Hotarârile în Consiliul director se iau cu majoritate simpla de voturi (din numarul celor prezenti), presedintele atât personal cât şi prin mandatatii sai, având drept de veto pentru orice hotarâre. Art. 14 Comisia de Cenzori este organul de control financiar al A.S.I.E.M Bucureşti. Comisia de Cenzori este alcatuita dintr-un numar impar de membrii din care majoritatea este formata din asociatii cu drept de vot. Atributiile Comisiei de Cenzori: a)verifica modul în care este administrat patrimoniul asociatiei; b)întocmeşte rapoarte şi le prezinta Adunarii Generale; c)poate participa la şedintele Consiliului Director fara drept de vot; d)îndeplineşte orice alte atributii stabilite de Adunarea generala. 6. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA Art.15 Asociatia se poate dizolva: - de drept - prin hotarârea Judecatoriei sau Tribunalului, dupa caz; - prin hotarârea Adunarii Generale. Art.16 Asociatia se dizolva de drept prin: a)imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita; daca în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop; b)imposibilitatea constituirii Adunarii Generale sau a constituirii Consiliului Director în conformitate cu statutul asociatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generala sau, dupa caz, Consiliul Director trebuia constituit. c)reducerea numarului de asociati sub limita fixata de lege daca acesta nu a fost complinit timp de 3 luni Constatarea dizolvarii se realizeaza prin hotarârea Judecatoriei, în a carei circumscriptie se afla sediul asociatiei, la cererea oricarei persoane interesate. Art.17 Asociatia se dizolva prin hotarâre judecatoreasca la cererea oricarei persoane interesate când: a)scopul sau activitatea asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice; b)realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; c)asociatia urmareşte un alt ascop decât cel pentru care s-a constituit; d)când asociatia a devenit insolvabila. Art.18 Asociatia se poate dizolva prin hotarârea Adunarii Generale. Pentru o astfel de hotarâre sunt necesare jumatate plus unu voturi valabil exprimate, iar numarul de membrii prezenti trebuie sa reprezinte cel putin doua treimi din numarul de membrii cu drept de vot. Art.19 Lichidarea se face în conditiile stabilite de lege. Adunarea Generala desemneaza Consiliul Director pentru lichidarea asociatiei. Consiliul Director trebuie sa procedeze la lichidare în decurs de 4 luni. Dupa rezolvarea problemelor juridice în curs şi a celor financiare, Consiliul Director va proceda la transferarea fondurilor ramase şi a patrimoniului catre Universitatea în a carei incinta îşi are sediul. 7. FORME DE PROTEST Art.20 Asociatia are dreptul la toate formele de protest prevazute de Constitutie sau alte acte normative, cu respectarea procedurilor legale. Art.20.1 Negocierile asupra revendicarilor sunt de competenta Consiliului Director. Art.20.2 Asociatia îşi declina orice responsabilitate cu privire la activitatile desfaşurate de membrii ei şi neorganizate de catre aceasta. 8. CLAUZE FINALE Art.21 Prezenta asociatie se va putea asocia cu alte asociatii, în vederea constituirii de federatie, pentru realizarea unui scop unitar şi apropiat de scopul social al fiecarei persoane juridice în parte în conditiile prevazute în art. 35-37 ale O.G. nr. 26/31.01.2000. Art.22 Prezentul Statut este valabil pe toata durata Asociatiei modificarea sau completarea sa urmând sa se faca în forma scrisa. Modificarea prezentului statut se face de catre Consiliul Director şi trebuie aprobata de catre Adunarea Generala. Modificarile statutului vor fi anuntate prin grija preşedintelui sau delegatului acestuia la judecatoria din circuscriptia careia îşi are sediul asociatia. Art.23.1 Prevederile prezentului Statut se actualizeaza în raport cu dispozitiile legale în vigoare. Art. 23.2 Prezentul statut intra în vigoare la data înregistrarii la judecatorie. Art.24 Anul fiscal începe la 1 ianuarie şi se termina la 31 decembrie. Art.25 Regulamentul de ordine interioara este pregatit de catre Consiliul Director şi aprobat de Adunarea Generala. Art.24 Prezentul Statut a fost redactat şi dactilografiat de dl. Constantin MANOLACHE, domiciliat în ... posesor al C.I seria ... numarul ..., membru fondator al A.S.I.E.M Bucureşti, student al Universitatii "Politehnica" din Bucureşti, care este împuternicit de Adunarea constitutiva a membrilor fondatori ca pe cheltuiala A.S.I.E.M Bucureşti, sa faca toate actele şi demersurile necesare în vederea obtinerii personalitatii juridice a acestei asociatii şi sa o reprezinte, în limita competentelor acestui mandat în fata tuturor organelor şi organismelor abilitate. De asemenea, dl. Constantin MANOLACHE va semna actul constitutiv şi statutul în fata notarului public.
- Acasa
- Prezentare
- Proiecte
- Evenimente
- Utile
- Contact
- Context
- Obiective
- Valori
- Viziune
- Statut
- Galerie Foto